fbpx
Date: Sunday, November 10, 2019 7:00 am - 9:00 pm
Duration: 14 Hours

Ministerul Afacerilor Externe a anun?at printr-un comunicat c? a publicat lista ?i harta interactiv? ale celor 835 de sec?ii de votare pe care le organizeaz? în str?in?tate la alegerile preziden?iale din luna noiembrie. Dintre acestea, 72 sunt în Marea Britanie.

Toate sec?iile de votare au fost validate de c?tre Autoritatea Electoral? Permanent? prin Hot?rârea AEP nr. 38 din 20 octombrie 2019, publicat? în Monitorul Oficial nr. 851, din 21 octombrie 2019.

Harta interactiv? cu sec?iile de votare ?i lista complet? a acestora pot fi consultate aici: http://www.mae.ro.

Organizarea celor 835 de sec?ii de votare din str?in?tate reprezint? rezultatul eforturilor sus?inute ?i al implic?rii tuturor ?efilor de misiuni ?i a personalului Corpului Diplomatic ?i Consular aflat în coordonarea acestora.

Subliniem c? buna func?ionare a unui num?r record de sec?ii de votare în afara ??rii, în condi?iile desf??ur?rii votului pe parcursul a trei zile, pentru fiecare dintre cele dou? tururi de scrutin, implic? atât o coordonare strâns? între institu?iile partenere (Autoritatea Electoral? Permanent?, Serviciul de Telecomunica?ii Speciale), cât ?i cooperarea cu forma?iunile politice care vor nominaliza reprezentan?i în birourile electorale ale sec?iilor de votare din str?in?tate ?i cu comunit??ile de români din str?in?tate.

Printre ??rile în care vor fi organizate cele mai multe sec?ii de votare se num?r?: Spania (143, fa?? de 50 organizate la alegerile europarlamentare), Italia (142, fa?? de 76 organizate la alegerile europarlamentare), Germania (80, fa?? de 25 organizate la alegerile europarlamentare), Marea Britanie (72, fa?? de 29 organizate la alegerile europarlamentare), Fran?a (50, fa?? de 17 organizate la alegerile europarlamentare), SUA (38, fa?? de 31 organizate la alegerile europarlamentare), Republica Moldova (37, fa?? de 36 organizate la alegerile europarlamentare), Olanda (25, fa?? de 4 organizate la alegerile europarlamentare), Belgia (23, fa?? de 8 organizate la alegerile europarlamentare), Irlanda (16, fa?? de 5 organizate la alegerile europarlamentare), Danemarca (12, fa?? de 7 organizate la alegerile europarlamentare), Austria (17, fa?? de 9 organizate la alegerile europarlamentare), Grecia (11, fa?? de 4 organizate la alegerile europarlamentare), Portugalia (9, fa?? de 5 organizate la alegerile europarlamentare), Elve?ia (8, fa?? de 4 organizate la alegerile europarlamentare).

În ??rile din spa?iul Uniunii Europene vor fi organizate 639 de sec?ii de votare.

De asemenea, men?ion?m c?, pe lâng? sec?iile de votare organizate, în mod tradi?ional, în teatrele de opera?iuni din Afganistan, va fi organizat?, în premier?, o sec?ie de votare ?i în Mali, pentru a permite militarilor români care particip? la misiunile din cadrul opera?iunii Multidimensionale Integrate a ONU de Stabilizare în Republica Mali s? î?i exercite dreptul de vot.

Reamintim c? la alegerile preziden?iale din anul 2014 au fost organizate în str?in?tate 294 de sec?ii de votare, la alegerile parlamentare din anul 2016 au fost organizate 417 de sec?ii de votare, iar la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019 au fost organizate 441 de sec?ii de votare. 

Informa?ii suplimentare:

Conform Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Pre?edintelui României, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe are atribu?ii administrativ-organizatorice în preg?tirea ?i desf??urarea procesului de votare în str?in?tate.

Procesul de votare în str?in?tate se desf??oar? pe parcursul a trei zile, respectiv pe 8, 9 ?i 10 noiembrie, pentru primul tur de scrutin ?i 22, 23 ?i 24 noiembrie, pentru al doilea tur de scrutin. Programul sec?iilor de votare este: vineri între ora local? 12.00 ?i ora local? 21.00, iar sâmb?t? ?i duminic? între ora local? 7.00 ?i ora local? 21.00. 

Aleg?torii care la ora 21.00 se afl? la sediul sec?iei de votare, precum ?i cei care se afl? la rând, în afara sediului sec?iei de votare pentru a intra în localul de vot, pot s? î?i exercite dreptul de vot pân? cel mult la ora local? 23.59.

Anunturi promovate